Όλες οι νέες εγκαταστάσεις που πραγματοποιεί η εταιρία μας, υποβάλλονται σε τεχνική επιθεώρηση εξακρίβωσης ανά μονάδα ή τελικού ελέγχου.

Η Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου πραγματοποιείται άμεσα και καταχωρείται στον τεχνικό φάκελο της εγκατάστασης.

Αντίστοιχα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις-συντηρούμενοι ‎ ανελκυστήρες-η εταιρία μας ενημερώνει και πραγματοποιεί σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία περιοδικούς ελέγχους για την εξακρίβωση τυχών ανεπίτρεπτων ελλείψεων στην εγκατάσταση.

Μετά την αποκατάσταση αυτών από την εταιρία μας, εργασίες ανακαίνισης, εκδίδεται πιστοποιητικό περιοδικού ή αρχικού ελέγχου και ολοκληρώνεται η διαδικασία ανανέωσης της καταχώρησης του ανελκυστήρα.

Η Εταιρία μας κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών που αφορούν τον ανελκυστήρα σας καλύπτει κάθε στάδιο χωρίς την απαίτηση της δική σας συμμετοχής η παρουσίας.