Ποιοι είναι οι κανονισμοί του μηχανοστασίου ;

Στο μηχανοστάσιο θα πρέπει η θέση του να είναι:

 • Σύμφωνη με την εγκεκριμένη του σχεδίου μηχανικού.
 • Να διαθέτει εξαερισμό ή μεταλλική θύρα με περσίδες
 • Η Μεταλλική θύρα μηχανοστασίου να έχει άνοιγμα προς τα έξω
 • Οι διαστάσεις του να είναι τουλάχιστο 1,5 χ 2m και ύψος 1,8m

Ποια είναι πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα υδραυλικού ;

Πλεονεκτήματα :

 • Δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο πάνω από το φρέαρ 
 • Καλή ποιότητα κίνησης
 • απαίτηση λιγότερου χώρου (δεν έχουμε εγκατάσταση αντίβαρων)
 • ποιο εύκολη συντήρηση έναντι του ηλεκτρόμηχανοκίνητου

Μειονεκτήματα :

 • Κατανάλωση περισσότερης ενέργειας 
 • Λόγω υπερθέρμανσης λαδιού δεν ενδείκνυνται σε κτήριο με μεγάλη συχνότητα κινήσεων
 • Δεν τοποθετείται σε πολυόροφο κτήριο (όπου έχουμε απαιτήσεις υψηλών ταχυτήτων)

Για ποιο λόγο χρήζει επισκευή ο ανελκυστήρας ;

Ουσιαστικός λόγος που χρήζει επισκευής ο ανελκυστήρας σας είναι η ασφάλεια. Η Επισκευή (ως προς τα υλικά που πρέπει να τοποθετηθούν και οι εργασίες που  πρέπει να πραγματοποιηθούν) θα γίνει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 95/16/ΕΚ 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συστήματος inverter vvwf

 • Εξοικονόμηση ενέργειας (χαμηλό ρεύμα κίνησης)
 • Ομαλή εκκίνηση του κινητήρα άρα και βέλτιστη λειτουργία του. Μικρότερη καταπόνηση του (έχουμε μεταβλητή συχνότητα ρεύματος λειτουργίας)
 • Επίτευξη ισοστάθμισης-ακρίβεια στάθμευσης θαλάμου στο επίπεδο στάσης
 • Εξασφάλιση ποιότητας κίνησης

Είναι απαραίτητο το σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας θαλάμου ;

Όχι μόνο απαραίτητο αλλά και υποχρεωτικό (υποχρέωση όλων των συμμορφωμένων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ανελκυστήρων), συχνά η σειρήνα / συναγερμός του ανελκυστήρα δεν ακούγεται. Με την παραπάνω διάταξη μπορεί ο έγκλειστος επιβάτης να επικοινωνήσει άμεσα με σώματα ασφαλείας (πυροσβεστική) ή τον συντηρητή του εξασφαλίζοντας ελάχιστη καθυστέρηση απεγκλωβισμού του.

Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για ΑΜΕΑ ; (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες )

Σε δημόσια κτήρια άνω του ενός ορόφου επιβάλλεται η ύπαρξη ανελκυστήρα και η ύπαρξη ράμπας πρόσβασης σε αυτόν με μέγιστη κλήση 5%. Το καθαρό άνοιγμα θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστο βάθους 1,40m και πλάτος 1,10m, καθαρό άνοιγμα θύρας τουλάχιστο 0,85m.

Οι θύρες θαλάμου και φρέατος πρέπει να είναι οριζόντια συρόμενες, αυτόματες, μηχανοκίνητες, με δυνατότητα ρυθμιζόμενου χρόνου ανοικτής παραμονής.

Η Προστασία πρέπει να επιτυγχάνεται με φωτοκουρτίνα  από 25mm έως 1800mm από το κατωκάσι της θύρας.

Απαραίτητη είναι η ύπαρξης κουπαστής σε ύψος 0,90m από το δάπεδο του θαλάμου. Η Ανοχή κατά τη στάση του θαλάμου πρέπει να είναι ± 10mm από το δάπεδο του ορόφου. Η Ελάχιστη απόσταση θύρας ανελκυστήρα από τον απέναντι τοίχο προβλέπεται στο 1,50m

Ποιο είναι το επίσημο χρονικό περιθώριο επισκευής - συμμόρφωσης - αναβάθμισης ανελκυστήρα ;

Σύμφωνα με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 28425 /ΦΕΚ/2604/22-12-2008  είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος του ανελκυστήρα σας για την εφαρμογή των διαδικασιών εκείνων που αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία του, την αναβάθμισή του καθώς και στη λήψη μέτρων που πρέπει να εξασφαλιστούν για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια μεταφοράς των προσώπων και τον αγαθών κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτού.

Βάση της προαναφερθείσας  ΚΥΑ ο έλεγχος και η εφαρμογή των μέτρων (αναβάθμιση-επισκευή) θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ορισμένη προθεσμία που καθορίζεται ως εξής :

i ) για ανελκυστήρες που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία εγκατάστασης τους 30 χρόνια και άνω, η προθεσμία λήγει στις 31/12/2010

ii) για ανελκυστήρες για τους οποίους τα έτη εγκατάστασής του είναι λιγότερα από 30 χρόνια, η προθεσμία λήγει στις 31/12/2011

Τι συμβαίνει στην περίπτωση απεγκλωβισμού στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ;

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (blackout) ο ανελκυστήρας που σταματάει την κίνησή του κατέρχεται αυτόματα στη στάθμη του αμέσως κατώτερου ορόφου. Επειδή υπάρχει μια σχετική σύγχυση στο θέμα αυτό  διευκρινίζουμε ξεκάθαρα πως σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν θα λειτουργήσει.

Όταν σταματήσει ο ανελκυστήρας  από μηχανική βλάβη καλούμε τον τεχνικό από την εταιρία συντήρησης και μέσω χειραντλίας που βρίσκεται στο blog βαλβίδων απεγκλωβίζει το άτομο.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση απεγκλωβισμού στους ηλεκτρομηχανοκίνητους ανελκυστήρες ;

Στους ηλεκτρομηχανοκίνητους  ανελκυστήρες το αυτόματο σύστημα απεγκλωβισμού είναι προαιρετικό σύστημα (extra) που τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα χειρισμού το οποίο λειτουργεί για να απεγκλωβίσει τον έγκλειστο επιβάτη στην περίπτωση διακοπής ρεύματος (blackout).

Σε περίπτωση όμως μηχανικής βλάβης του ανελκυστήρα το σύστημα απεγκλωβισμού δεν θα λειτουργήσει. Ο Απεγκλωβισμός σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται χειρωνακτικά (απελευθερώνουμε το φρένο μηχανής μέσω μοχλού αφού πρώτα έχουμε κατεβάσει-διακόψει την τριφασική παροχή μέσω τριφασικού ασφαλείοδιακόπτη )  από το μηχανοστάσιο ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες απεγκλωβισμού.