Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είναι η αναλυτική περιγραφή των σχεδίων,…

Τροχαλιοστάσιο ανελκυστήρα

Χώρος ο οποίος περιέχει τον κινητήριο…

Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Αποτελούν ανελκυστήρες όπου η αναγκαία…

Φερμουίτ

Εξάρτημα φρένου από ειδικό υλικό…

Φρένο

Ηλεκτρομηχανική συσκευή η οποία εμποδίζει…

Χρήστης ανελκυστήρα

Άτομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών…