Επικοινωνία με πελάτη 

Καταγραφή αναγκών 

Κατανόηση επιθυμιών 

Αποτύπωση χώρου 

Αξιολόγηση δεδομένων 

Αποστολή τεχνοοικονομικής προσφοράς 

Υπογραφή συμφωνικών

Ακριβείς μετρήσεις

Εκπόνηση μελέτης

Σχεδιασμός  

 

Παραγγελίες υλικών 

Προγραμματισμός 

Χρονοδιάγραμμα 

Ενημέρωση πελάτη 

Μεταφορά υλικών

Εγκατάσταση  υλικών

Δοκιμές -ρυθμίσεις

 

Παράδοση σε λειτουργία

Πιστοποίηση

Υποστήριξη Έργου – After Sales Service