Μηχανοστάσιο

Χώρος μέσα στον οποίο τοποθετούνται οι κινητήριοι μηχανισμοί ή και ο συνεργαζόμενος με αυτούς εξοπλισμός